Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

by shardok

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου


Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου , σύμφωνα με τα οποία οπληθυσμός του ανέρχεται στους 1084 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τρεις(3) Αντιδήμαρχοι.
7. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου (ΦΕΚ 120/Β/03-02- 2012), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4529/Β/14-10-2020)


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου, με θητεία από 03-09-2021 μέχρι 02-09-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
i) Τον κ. Περσελή Κωνσταντίνο του Δημητρίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και τουμεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6131ce773425a8d725df9772 στις 03/09/21 10:31
1.Υπεύθυνος Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως
• Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
• Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
• Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
•Τη διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.
• Τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
• Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001) .
• Την τήρηση νομικής διαδικασίας σφράγισης καταστημάτων
2.Υπεύθυνος Τεχνικών Έργων (εκτός του τοπικού τεχνικού προγράμματος του Δήμου). Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων μεγάλης κλίμακας, ενταγμένων στα τομεακά προγράμματα Υπουργείων (Αντ. Τρίτσης , Φιλόδημος ,Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ΕΣΠΑ κ.α. Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων και την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου .
3.Υπεύθυνος ύδρευσης και προστασίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων ,
4.Την εποπτεία μέτρησης ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών.
5.Υπεύθυνος του τεχνικού συνεργείου (ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού).
6.Υπεύθυνος για την εποπτεία και λειτουργία παιδικών χαρών.
7.Υπεύθυνος Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού
8.Την έκδοση Βεβαιώσεων ΤΑΠ και Παλαιότητας Κτιρίων ηλεκτροδότησης,
9.Υπεύθυνος για την διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
10.Μέλος Οικονομικής Επιτροπής (ορισμένος)
11.Μέλος Εκτελεστικής επιτροπής (ορισμένος)
12.Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

Και γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων,την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου.


ii)Τον κ. Νικολάου Ιωάννη του Νικολάου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


1.Υπεύθυνος διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
• Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών, Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6131ce773425a8d725df9772 στις 03/09/21 10:31Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης,
Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
• Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
• Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού του Δήμου
• Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων
συγγενών των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας .
• Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
• Τη λειτουργία του ΚΕΠ,
• Τη λειτουργία των υπηρεσιών αλλοδαπών και μεταναστών
• Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
2. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
3. Την εποπτεία και ευθύνη των ακινήτων του Δήμου (πλην των κληροδοτημάτων)
4. Υπεύθυνος για το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
5. Υπεύθυνος για τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, των εμποροπανηγύρεων,
την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
6. Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και
επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
7.Την τήρηση διαδικασίας ενοικίασης δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων
8.Την υπευθυνότητα για θέματα φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
9.Υπεύθυνος για τη κοινωνική και προνοιακή πολιτική του Δήμου
10. Μέλος Οικονομικής Επιτροπής (ορισμένος)
11. Μέλος Εκτελεστικής επιτροπής (ορισμένος)
12. Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ,


Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.


iii) Τον κ. Φραγκούλη Δημήτριο του Εμμανουήλ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Υπεύθυνος για θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Μελισσοκομίας) καθώς και υπογραφή βεβαιώσεων αγροτών – κτηνοτρόφων και εγγράφων για επιδοτήσεις γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.
2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δημοτικού Σφαγείου
3.Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων και Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων,ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
4. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και ιδίως Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6131ce773425a8d725df9772 στις 03/09/21 10:31
• Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικόεπίπεδο
• Υπεύθυνος για θέματα καθαρισμού επικίνδυνων κτισμάτων
• την επίβλεψη του ΧΑΔΑ και των ανεξέλεγκτων χωματερών
• Την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και
βοσκοτόπων
• Την υπευθυνότητα για θέματα βοσκής και φροντίδα αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων
5. Υπεύθυνος για τη εποπτεία και την λειτουργία του γραφείου κίνησης
6. Υπεύθυνος για τη εποπτεία και την λειτουργία της αποθήκης του Δήμου .
7.Την παρακολούθηση και εποπτεία της δράσης ανακύκλωσης με βάση την τριμερή σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου , ΕΕΑΑ και ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ .
8. Μέλος Εκτελεστικής επιτροπής (ορισμένος)
9. Μέλος Οικονομικής επιτροπής (ορισμένος)
10.Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ,


Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου .


Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.


Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου θα ορίζεται με εκ νέου απόφαση ο Αντιδήμαρχος που θα τον αντικαθιστά και θα ασκεί τα καθήκοντά του για το χρονικό διάστημα της απουσίας ή κωλύματός του.


Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του


Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία καθημερινή εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» .


Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου
Μιχάλης Εμμ. Ερωτόκριτος