Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

by shardok

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου


Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου , σύμφωνα με τα οποία οπληθυσμός του ανέρχεται στους 1084 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τρεις(3) Αντιδήμαρχοι.
7. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου (ΦΕΚ 120/Β/03-02- 2012), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4529/Β/14-10-2020)


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου, με θητεία από 15-01-2024 μέχρι 14-01-2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Τον κ. Φραγκούλη Δημήτριο του Εμμανουήλ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία και του  μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 1. Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων και Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
 2. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και ιδίως
 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
 • Υπεύθυνος για θέματα καθαρισμού επικίνδυνων κτισμάτων
 • την επίβλεψη του ΧΑΔΑ και των ανεξέλεγκτων χωματερών
 • Υπεύθυνος για τη εποπτεία και την λειτουργία του γραφείου κίνησης
 • Υπεύθυνος για τη εποπτεία και την λειτουργία της αποθήκης του Δήμου .
 • Την παρακολούθηση και εποπτεία της δράσης ανακύκλωσης με βάση την τριμερή σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου , ΕΕΑΑ και ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ .

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου .

 1. Τον κ. Νικολάου Ιωάννη του Νικολάου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία και του  μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 2. Την προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής
 3. Υπεύθυνος διοικητικών θεμάτων και ιδίως: 
 4. Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας .
 5. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
 6. Τη λειτουργία του ΚΕΠ,
 7. Τη λειτουργία των υπηρεσιών αλλοδαπών και μεταναστών
 8. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • Υπεύθυνος Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
 • Τη διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.
 • Τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • Την    επιβολή       πρόστιμων  για     τα      παράνομα   πλαίσια       και     τις παράνομες  πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001) 
 • Την τήρηση νομικής διαδικασίας σφράγισης καταστημάτων
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
 • Την εποπτεία και ευθύνη των ακινήτων του Δήμου (πλην των κληροδοτημάτων)
 • Υπεύθυνος για το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
 • Υπεύθυνος για τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
 • Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
 • Την τήρηση διαδικασίας ενοικίασης δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων
 • Την υπευθυνότητα για θέματα φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 • Την οργάνωση, διοίκηση , παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων για θέματα κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων της εύρυθμης οργάνωσης και λειτουργίας των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι», «ΤΕΒΑ» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο».

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Τον κ. Περσελή Κωνσταντίνο του Δημητρίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία και του  μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Υπεύθυνος Τεχνικών Έργων (εκτός του τοπικού τεχνικού προγράμματος του Δήμου). Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων μεγάλης κλίμακας, ενταγμένων στα τομεακά προγράμματα Υπουργείων (Αντ. Τρίτσης, Φιλόδημος , Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ΕΣΠΑ κ.α. Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων και την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου .

2.Υπεύθυνος ύδρευσης και προστασίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων 

3.Την εποπτεία μέτρησης ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών.

4.Υπεύθυνος του τεχνικού συνεργείου (ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού).

5.Υπεύθυνος για την εποπτεία και λειτουργία παιδικών χαρών. 

6.Υπεύθυνος Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού

7.Την έκδοση Βεβαιώσεων ΤΑΠ και Παλαιότητας Κτιρίων ηλεκτροδότησης

8. Την παρακολούθηση της σωστής συντήρησης των πάσης φύσεως υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.

9.Την ευθύνη για το σχεδιασμό , την παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και παρεμβάσεων συντήρησης  και αναβάθμισης της οδοποιίας του Δήμου.

10. Την εφαρμογή των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης 

11. Εκλεγμένο μέλος Δημοτικής Επιτροπής

Και γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Τον κ. Γεώργιο Κουριαντάκη του Εμμανουήλ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία και του  μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 1. Την ευθύνη σχεδιασμού , παρακολούθησης και προώθησης  όλων των έργων και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου
 2. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση – ανάληψη υποχρέωσης όλων των εγγεγραμμένων στον προυπολογισμό πιστώσεων , συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση , με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 3. Υπεύθυνος για την διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
 4. Εκλεγμένο μέλος Δημοτικής Επιτροπής

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται , τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Φραγκούλης και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Νικολάου Ιωάννη.

Δ. Η θητεία των ανωτέρω οριζόμενων αντιδημάρχων ορίζεται για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας. Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση του Δημάρχου οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 του Ν. 352/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023 και ισχύει.

Ε. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» .

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου
Μιχάλης Εμμ. Ερωτόκριτος