Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας για Ενήλικα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου 
  1. Ταυτότητα 
  1. Δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύεται η διαφορά των ονοματεπωνυμικών στοιχείων 

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού απαιτείται : 

Αρχεία: