Χορήγηση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών

Το ανωτέρω  πιστοποιητικό εκδίδεται από τον δήμο στον όποιο ήταν κανονικά εγγεγραμμένος ο θανών.

Δικαίωμα υποβολής  της αίτησης  για την χορήγηση του ανωτέρω  πιστοποιητικού έχουν :

α) Ένας από τους εγγυτέρους συγγενείς  του θανόντος.

β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη.

γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός  εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.

δ) Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα.

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού απαιτείται :

1.Αίτηση ενδιαφερομένου .

2.Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3.Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 δύο πολιτών για τους πλησιέστερους  του θανόντος, εκ των οποίων ο ένας μπορεί να είναι ο αιτών.*

Αρχεία: