Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. 1.ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  2. 2.Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση
  3. 3.Για τους άνδρες, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (στην περίπτωση αυτή πρώτα διορθώνονται τα Μητρώα Αρρένων με Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκηση )

Αρχεία: