Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση, γέννηση – φοίτηση, φοίτηση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. 1.Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. 2.ΦΕΚ δημοσίευσης απόφασης
  3. 3.Πρακτικό ορκωμοσίας
  4. 4.Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερομένου, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες
  5. 5.Ληξιαρχική πράξη γάμου ξενόγλωσση και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό
  6. 6.Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών ξενόγλωσσες και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει
  7. 7.Για τους άνδρες, απόφαση Γ.Γ. Αποκ.Διοικ.για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων

Αρχεία: