Εγγραφή ενηλίκου αδήλωτου στο Δημοτολόγιο

1.Αίτηση Εγγραφής του ενδιαφερομένου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).

2.Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).

Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών).

Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.

3.Πιστοποιητικό  Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησης του και επίσημη μετάφραση του).

4.Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της και επίσημη μετάφρασή του).

5.Δύο φωτογραφίες .

6.Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησης του ενδιαφερόμενου, ή από το Δήμο που πιθανόν οι γονείς έχουν οικογενειακή μερίδα. Η αρνητική αυτή πράξη χρειάζεται , δεδομένου ότι στην περίπτωση εγγραφής ενηλίκου σε ποια Μητρώα Αρρένων θα εγγραφεί.

7.Φωτοτυπία διαβατηρίου του.

8.Ελληνική ταυτότητα γονέων.

Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται :

  1. 1.Αίτηση-Δήλωση του ενδιαφερόμενου , η οποία κατατίθεται στο Ελληνικό Προξενείο.
  2. 2.Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
  3. 3.Πιστοποιητικό Μονίμου κατοίκου εξωτερικού από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
  4. 4.Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου.
  5. 5.Εν ισχύ άδεια παραμονής του ενδιαφερομένου στη Ελλάδα, σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό και διαμένει μόνιμα πλέον στην χώρα μας.
  6. 6.Πιστοποιητικό αφιξαναχωρήσεων .

Αρχεία: