Ανάκτηση Πατρικού Επωνύμου

Αφορά στην ανάκτηση πατρικού επωνύμου Έγγαμης που έχει παντρευτεί πριν την 18/ 02 / 1983.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. 1.ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ.
  2. 2.Αστυνομική Ταυτότητα.
  3. 3.Υποβολή από την ενδιαφερόμενη σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, η οποία είναι αμετάκλητη.

Αρχεία: