Δήλωση Διαζυγίου

Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :

 1. 1.Διαζευκτήριο ( που να αναφέρει <<εκτός γάμου>>.
 2. 2.Απόφαση του διαζυγίου.
 3. 3.Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
 4. 4.Αστυνομική ταυτότητα.
 5. 5.Παραίτηση από τα ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης.

Στην περίπτωση πολιτικού γάμου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :

 1. 1.Απόφαση διαζυγίου.
 2. 2.Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.

Για εκπρόθεσμη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4674/2020

 α) Παράβολο  30,00 € αν η δήλωση γίνει  μετά την παρέλευση των 30 ημερών από τότε που η απόφαση κατέστη αμετάκλητη και

β) παράβολο  60,00 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών  από τότε που η απόφαση κατέστη αμετάκλητη

Η καταβολή των παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με τη χρήση της εφαρμογής του e-Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.

Η υποβολή του κωδικού e–παραβόλου, με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προστίμου, μεταξύ των λοιπών απαιτουμένων δικαιολογητικών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο) ή άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Σε περίπτωση κύρωσης-λύσης γάμου με συμβολαιογραφική  πράξη :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ

 1. 1.Για τη λύση του γάμου απαιτείται η προσκόμιση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου.
 2. 2.Σε περίπτωση που ο γάμος έχει τελεστεί με ιερολογία της ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας απαιτείται η προσκόμιση :
 • α. της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου και
 • β. της πνευματικής λύσης αυτού από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος και στην οποία εμπεριέχεται η παραγγελία αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την λύση αυτού.
 1. 3.Υπόχρεος για τη δήλωση λύσης του γάμου είναι :  οι σύζυγοι ή ένας από αυτούς ή τρίτος δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
 2. 4.Για τη λύση του γάμου με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν υφίσταται εκπρόθεσμο δήλωσης λύσης του γάμου, δεδομένου ότι η έναρξη ισχύος της λύσης του γάμου άρχεται από την ημερομηνία δήλωσης και κατάθεσης του στο ληξιαρχείο .

Αρχεία: