Δήλωση Γάμου

Η Δήλωση γίνεται στον τόπο που έγινε ο γάμος.

Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο της Ηρωικής Νήσου Κάσου . Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι οι σύζυγοι ή ο ένας από αυτούς. Αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μπορεί να δηλωθεί ο γάμος από άλλο πρόσωπο μόνο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Αν προηγήθηκε πολιτικός γάμος, ο θρησκευτικός (ιερολόγησή του) καταχωρείται στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης πολιτικού γάμου (στο ίδιο Ληξιαρχείο).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. 1.Αστυνομικές ταυτότητες.
  2. 2.Δήλωση του Ιερέα αν πρόκειται για θρησκευτικό ή του Δημάρχου αν πρόκειται για πολιτικό γάμο.
  3. 3.Άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς).
  4. 4.Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
  5. 5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο που είναι ο καθένας εγγεγραμμένος.

Για εκπρόθεσμη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4674/2020

α) Παράβολο  30,00 € αν η δήλωση γίνει  μετά την παρέλευση του 40ημέρου και

β) παράβολο  60,00 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών  από τότε που συνέβη το γεγονός

Η καταβολή των παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας   έκδοσης παραβόλων με τη χρήση της εφαρμογής του e –  Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.

Η υποβολή του κωδικού e – παραβόλου, με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προστίμου,  μεταξύ των λοιπών απαιτουμένων δικαιολογητικών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο)   ή   άλλο  πρόσωπο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Στην περίπτωση που το ζευγάρι έχει τελέσει πρώτα πολιτικό και μετά θρησκευτικό γάμο, ο θρησκευτικός καταχωρείται είτε απ’ ευθείας στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ως Ιερολόγηση ή συντάσσεται έκθεση Ιερολόγησης με απαραίτητο δικαιολογητικό τη ληξιαρχική πράξη γάμου