Δήλωση Βάπτισης (άρθρο 26 & 27 ν.344/1976)

Η δήλωση βάπτισης καταχωρείται  είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο βάπτισης 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • 1.Δήλωση βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο
  • 2.Ταυτότητα του δηλούντα

Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού  ή από άλλο πρόσωπο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 & 26 του ν. 344/1976  η βάπτιση έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος.

Αρχεία: