Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου αλλοδαπών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Δικαίωμα για έκδοση αδείας Πολιτικού Γάμου, έχουν οι αλλοδαποί που μένουν ΝΟΜΙΜΑ στην Ελλάδα,έστω και προσωρινά. Για χώρες της Ε.Ε. η παραμονή είναι ελεύθερη.

 1. 1.  Αίτηση [Χορηγείται από την υπηρεσία μας]
 2. 2.  Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας τους, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου.[Μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών, επικυρωμένη από το Τμήμα επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών].
 3. 3.  Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως [Μεταφρασμένη στα  Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών].
 4. 4.  Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με τη λύση στο περιθώριο [για τους Διαζευγμένους] ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου εφ όσον υπάρχει θάνατος.
 5. 5.  Γνωστοποίηση [Αγγελία] Γάμου δημοσιευμένη σε ημερήσιο τύπο του τόπου κατοικίας. [ένα αντίτυπο εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο ].
 6. 6.  Παράβολα Χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) αξίας 15,00 € (κοστίζουν 18€) από Δ.Ο.Υ ή Κ.Ε.Π. ή e-  Παράβολο (θακατατεθεί υποχρεωτικά μαζί με την πληρωμή του)
 7. 7.  Φωτοτυπία Διαβατηρίου και της Άδειας Παραμονής.
 8. 8.  Αποδεικτικό κατοικίας. Τελευταίο Ε1 ή εκκαθαριστικό και σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας το Ε2.
 9. 9. Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει (δεν απαιτείται για πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.).

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπή δημόσια αρχή θα πρέπει να προσκομίζονται και στην αρχική τους έκδοση. [ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ]
Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης [1961] τα δημόσια έγγραφά τους θα πρέπει να φέρουν την ειδική επικύρωση της Χάγης [ΑPOSTILLE N.1497/84].
Όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφά τους, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από αρμόδιο Υπουργείο της χώρας τους, και στη συνέχεια επικυρώνονται και από τη δική μας Πρεσβεία στην αλλοδαπή.

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 1. 1.  Κάρτα Πολιτικού Πρόσφυγα.
 2. 2.  Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης.
 3. 3.  Πιστοποιητικό Γεννήσεως. [Μεταφρασμένο στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών] με τις κατά Νόμο επικυρώσεις.
 4. 4.  Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας τους ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου [επίσημα μεταφρασμένη στα ελληνικά].
 5. 5..  Αγγελία Γάμου δημοσιευμένη σε μια ημερήσια εφημερίδα [αναφέρονται παραπάνω] ή Αθηναϊκή
 6. 6.  Παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ, από Εφορία ή ηλεκτρονικό.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της αδείας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος,

έχοντας το Διαβατήριό του ή νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο.

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά παρέλευσης οκτώ [8] ημερών [συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας καταθέσεως των δικαιολογητικών] και ισχύει έξι [6] μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

Τουλάχιστον τρείς [3] ημέρες πριν από την τέλεση του γάμου, οι μελλόνυμφοι  πρέπει να προσέλθουν στην  υπηρεσία μας, διότι είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον Νόμο «περί ισότητας των δύο φύλων», να δηλώνουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, με τη σειρά που επιθυμεί το ζευγάρι [όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα].

Κατά την τέλεση του γάμου, οι μελλόνυμφου προσέρχονται με δύο μάρτυρες, έλληνες υπηκόους με τις ταυτότητές τους ή Πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα διαβατήριά τους.

Αρχεία: