Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου Ελλήνων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ

     Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο, εκδίδεται από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.

 1. 1.  Αίτηση [Χορηγείται από την υπηρεσία μας]
 2. 2.  Υπεύθυνη Δήλωση  [Χορηγείται από την Υπηρεσία μας]
 3. 3.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  [για τους άγαμους]
 4. 4.  Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως
 5. 5.  Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με τη λύση στο περιθώριο [για τους Διαζευγμένους] ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, εφ όσον υπάρχει θάνατος.
 6. 6.  Γνωστοποίηση [Αγγελία] Γάμου, δημοσιευμένη σε τοπικό ημερήσιο τύπο του τόπου κατοικίας. [ένα αντίτυπο εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο].
 7. 7.  Παράβολο χαρτοσήμου 18 ευρώ [ από  Εφορία ή ηλεκτρονικά, ή από ΚΕΠ]
 8. 8.  Φωτοτυπία ταυτότητας για τον καθένα.
 9. 9.  Αποδεικτικό κατοικίας. Τελευταίο Ε1 ή εκκαθαριστικό και σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας το Ε2.

Για τους Έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο Εξωτερικό ή άδεια εκδίδεται από το Δήμο που είναι Δημότες.

     Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής

 1. 1.  Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση και εξουσιοδότηση [Χορηγούνται από την υπηρεσία μας] για την κατάθεση και παραλαβή της αδείας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου.
 2. 2.  Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.
 3. 3.  Πιστοποιητικό γεννήσεως από τον Δήμο που είναι δημότης.
 4. 4.  Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, με τη λύση στο περιθώριο [για τους Διαζευγμένους] ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, εφ όσον υπάρχει θάνατος.
 5. 5.  Αγγελία γάμου σε μια μεγάλη ημερήσια εφημερίδα [όχι Αθλητική] με τόπο κατοικίας του Εξωτερικού και εφ όσον παντρεύονται αλλοδαπό, τα στοιχεία του στα Ελληνικά.
 6. 6.  Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου, επικυρωμένη από το Ελληνικό Προξενείο.
 7. 7.  Παράβολο χαρτοσήμου 18ευρώ [από Εφορία ή ηλεκτρονικό]

     ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 1. 1.Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της αδείας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος,    έχοντας και την ταυτότητά του ή νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο.
 2. 2.Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά παρέλευσης οκτώ[8] ημερών [συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας καταθέσεως των δικαιολογητικών] και ισχύει έξι [6] μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.
 3. 3.Τουλάχιστον τρείς [3] ημέρες πριν από την τέλεση του γάμου, οι μελλόνυμφοι πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία μας, διότι είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με το Νόμο «περί ισότητας των δύο φύλων», να δηλώνουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο με τη σειρά που επιθυμεί το ζευγάρι.[όχι όμως πάνω από δυο επώνυμα].
 4. 4.Κατά την τέλεση του γάμου οι μελλόνυμφοι προσέρχονται με δύο μάρτυρες [ακόμη και συγγενείς τους οποιουδήποτε βαθμού με τις ταυτότητές τους] ή πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα διαβατήρια.
 5. 5.Για τους έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάϊρο  ή στην Κωνσταντινούπολη και έχουν την ελληνική υπηκοότητα ισχύει και το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου αντί για Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως , όσοι δεν έχουν  την ελληνική υπηκοότητα παντρεύονται ως αλλοδαποί.
 6. 6.Για ανηλίκους κάτω των 16 ετών, απαιτείται Εισαγγελική Παραγγελία ,ενώ από 16 ετών έως 18 Υπεύθυνες Δηλώσεις και των δύο γονέων.

Αρχεία: