Εκούσια Αναγνώριση Τέκνου

Η αναγνώριση γίνεται με δήλωση σε Συμβολαιογράφο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι οι γονείς.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. 1.ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  2. 2.Συμβολαιογραφική Πράξη
  3. 3.Ταυτότητες ή διαβατήρια (αν πρόκειται για αλλοδαπούς)

Αρχεία: