Προσβολή πατρότητας

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. 1.ΑΙΤΗΣΗ για προσβολή πατρότητας.
  2. 2.Τελεσίδικη Δικαστική απόφαση.
  3. 3.Έκθεση αποδοχής και παραίτησης όλων των ενδιαφερομένων από τα ένδικα μέσα ή Έκθεση επίδοσης προς τον εναγόμενο.
  4. 4.Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
  5. 5.Ταυτότητα του δηλούντος.
  6. 6.Για εκπρόθεσμη δήλωση επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου 4674/2020.

Αρχεία: