Αλλαγή στοιχείων (Μητρώα Αρρένων) λόγω αναγνώρισης

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

  1. 1.ΑΙΤΗΣΗ
  1. 2.Συμβολαιογραφική ή Δικαστική Πράξη αναγνώρισης. 
  1. 3.Ληξιαρχική Πράξη γέννησης στην οποία να φαίνεται η αναγνώριση. 
  1. 4.Πιστοποιητικό οικογενειακή κατάστασης αναγνωρίσιμου και αναγνωρισθέντα. 

Παρατηρήσεις: 

Η αίτηση συμπληρώνεται από τους γονείς αν είναι ανήλικο τέκνο. 

Αρχεία: