Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

  1. 1.Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου). 
  1. 2.Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας). 

Αρχεία: