Εγγραφή Αδήλωτου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. 1.Αίτηση ανδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων αν είναι ανήλικος
  2. 2.Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
  3. 3.Υπεύθυνη δήλωση περί εγγραφής στο μητρώο Αρένων του ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν είναι ανήλικος.
  4. 4.Δύο φωτογραφίες του ενδιαφερομένου
  5. 5.Πιστοποιητικό εγγραφής αδήλωτου που εκδίδεται απο τον δήμο όπου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
  6. 6.Πράξη καθορισμού ηλικίας ανηλίκων κατοίκων αξωτερικού
  7. 7.Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τις αφίξεις και αναχωρήσεις στην Ελλάδα για τους ενήλικους που υπερβαίνουν το 20ο έτος
  8. 8.Βεβαίωση περί μη εγγραφής του αδήλωτου, απο το Δήμο στον οποίο ανήκαν προγενέστερα οι γονείς ή όπου υπάρχει εγγραφή των Μητρώων του πατέρα.

Αρχεία: