Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. 1.ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)

2. 2.Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

Παρατηρήσεις:

Στην αίτηση του ενδιαφερομένου να αναφέρεται η φράση «στρατολογική χρήση».

Αρχεία: